maj 2017

19
maj

Zawiadomienie o wyborze ofert w zapytaniu 1/05/SZK

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/05/SZK Protokół z wyboru ofert

8
maj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00. Wzór oferty Zapytanie ofertowe nr 1-05-SZK