ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

ROZEZNANIE RYNKU
dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń
na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie”
realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja.