ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/02/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/02/WAR

dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia trzydniowego wyjazdu integracyjno-społecznego dlaUczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00.