Aktualności

2
lis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 2/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług poradnictwa psychologicznego na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16 rekomendowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,

Read more

2
lis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 3/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16 rekomendowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Read more

2
lis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 4/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług pośrednictwa pracy na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16 rekomendowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,

Read more

1
lip

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym w szczególności do kobiet i osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.100%grupy docelowej będą stanowili mieszkańcy powiatów z woj. małopolskiego, w których zagrożenie skumulowanymi problemami społecznymi tj. ubóstwo jest największe (powiaty:

Read more