Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym w szczególności do kobiet i osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.100%grupy docelowej będą stanowili mieszkańcy powiatów z woj. małopolskiego, w których zagrożenie skumulowanymi problemami społecznymi tj. ubóstwo jest największe (powiaty: dąbrowski, brzeski, tarnowski).