ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 1/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/2016
dotyczące świadczenia usług doradztwa zawodowego z identyfikacją potrzeb potencjału uczestników projektu

na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie”
realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16 rekomendowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja.