ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR

Zapraszamy do składania ofert w

ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR
dotyczące organizacji i przeprowadzenia warsztatów i spotkań indywidualnych
na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie”
realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja.