ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK

dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00.